George Takacs (of Toronto)

xxx Copyright © Charles Poynton